Regulamin


Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i sprzedaży towarów oferowanych przez hurtownię internetową działająca pod adresem www.dodatkiflorystyczne.pl oraz prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy drogą elektroniczną.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stronami umowy są:
1) Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.dodatkiflorystyczne.pl, prowadzona przez Dariusza Malickiego, działającego pod firmą: „Darex” Firma Handlowa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, o numerze NIP 782-101-79-56 oraz numerze REGON 630389881, z siedzibą na os. Raczyńskiego 1/30, 62-020 w Swarzędzu, zwana poniżej SPRZEDAJĄCYM

2) Osoba składająca zamówienie, zwana poniżej KUPUJĄCYM.
2. KUPUJĄCYM może być każdy podmiot składający zamówienie w hurtowni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (konsument lub podmiot nieposiadający statusu konsumenta).

3. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę sprzedaży ze SPRZEDAJĄCYM) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

4. SPRZEDAJĄCY świadczy drogą elektroniczną usługę związaną ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją.
5. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
6. Oferta Sprzedającego jest ważna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Do składnia zamówień przez KUPUJĄCEGO niezbędne jest posiadanie przez niego urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet.

3. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew lub płatności elektroniczne następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar.

4. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia w którym SPRZEDAJĄCY poinformuje KUPUJĄCEGO, o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.
5. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM uważa się za zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia otrzymania zamówienia, wysłanego przez SPRZEDAJĄCEGO.

6. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu lub faktury VAT

 

WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

1. Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.

2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

3. Czas dostawy towaru wynosi 2-5 dni roboczych.

4. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia).

5. KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty.

6. Dostawy towarów realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej www.dodatkiflorystyczne.pl  podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena obowiązująca w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.

3. Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAJĄCEGO to:

1) przelew na konto - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.
2) płatności elektroniczne - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.
3) gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki - realizowana przez kuriera przy odbiorze przesyłki
4) gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.

5. O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. KUPUJĄCY,może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn,składajac stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od wydania towaru.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres sprzedawcy Darex Firma Handlowa os.Raczyńskiego 1/30,62-020 Swarzędz lub na adres e-mail bok@dodatkiflorystyczne.pl.

 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ,sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1)      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3)      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6)      dostarczania prasy,

7)      usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

3. W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAJĄCY.

REKLAMACJE

1. Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, KUPUJĄCY mający status konsumenta, może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W myśl art. 8 ust. 4 ww. ustawy, dopiero jeżeli KUPUJĄCY mający status konsumenta, z przyczyn określonych w art. 8 ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KUPUJĄCEGO mającego status konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres SPRZEDAJĄCEGO lub za pomocą poczty e-mail: bok@dodatkiflorystyczne.pl

3. W zakresie reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. SPRZEDAJĄCY chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim,, ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym.

2. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAJĄCY.
3. KUPUJĄCY ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja usług wymienionych w ustępie 4 Postanowień ogólnych niniejszego regulaminu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO.


 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.dodatkiflorystyczne.pl (zakładka „Regulamin”); KUPUJĄCY może go zachować w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.